Karta EKUZ – europejskie ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne umożliwia nam korzystanie z usług medycznych w czasie choroby. Dostęp do świadczeń, które zapewniają wdrożenie leczenia, a także pomoc w zachowaniu zdrowia, daje człowiekowi ogromny komfort na co dzień. Dzięki temu możemy swobodnie korzystać z wszelkich życiowych aktywności, bez obaw, że kiedy będziemy potrzebować pomocy, to jej nie otrzymamy.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Podczas podróży zagranicznych często bierzemy pod uwagę fakt, że mogą spotkać nas różne nieprzyjemności. Decydujemy się wtedy na wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, dzięki któremu otrzymamy wsparcie zagranicznych instytucji. Jeśli poruszamy się na obszarze Europy i zależy nam na zabezpieczeniu swojego zdrowia, warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Karta EKUZ

Posiadanie karty EKUZ uprawnia nas do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, na koszt NFZ, podczas pobytu w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Z kartą EKUZ otrzymamy pomoc medyczną w następujących krajach EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Pamiętajmy jednak, że będąc w jednym z wyżej wymienionych państw, podlegamy jego prawom. Wcześniej warto się upewnić, że pomoc medyczna, z której chcemy skorzystać należy do publicznego systemu opieki zdrowotnej tego kraju.

Wyrobienie karty EKUZ

Chcąc uzyskać kartę EKUZ należy spełniać pewne warunki. Europejskie ubezpieczenie zdrowotne przysługuje bowiem obywatelom Polski, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, a także tym nieubezpieczonym, ale posiadającym prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów krajowych. Formalności związane z wyrobieniem karty nie są skomplikowane – należy złożyć wniosek w najbliższym oddziale NFZ i załączyć do niego wymagane dokumenty. Wydanie karty jest bezpłatne, obowiązują jednak pewne ramy czasowe jej ważności:
– do 5 lat (m.in. dla emerytów i osób nieletnich)
– do 36 miesięcy (dla osób ubezpieczonych: zatrudnionych, z własną działalnością, rolników lub pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne)
– do 18 miesięcy (m.in. dla osób ubezpieczonych: zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny, rencistów, studentów)
– do 6 miesięcy (m.in. dla nieubezpieczonych nieletnich i kobiet w ciąży, spełniających odpowiednie warunki)
– do 2 miesięcy (m.in. dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy)
– do 90 dni (dla osób korzystających z pomocy społecznej)
– do 42 dni (dla kobiet w połogu mieszkających w Polsce bez ubezpieczenia i spełniających odpowiednie warunki)

facebook