PRACUJ JAKO OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH W NIEMCZECH

Ul. Zamknięta 10/ lok. 2.6
30-554 Kraków

Zapraszamy do biura
8.00-16.00

Problemy psychospołeczne osób starszych – zrozumieć seniora

lut 19, 2024 | Opieka Nad Seniorem, Warto wiedzieć

Starzenie się to nieunikniony proces, podczas którego pogorszeniu ulega nie tylko sprawność ciała, ale także umysłu. Seniorzy zmagają się z wieloma przeciwnościami, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Osoby starsze nierzadko czują się samotne, opuszczone, niezrozumiane i odtrącone, dlatego niezwykle ważne jest, aby zwiększać świadomość na temat wyzwań, z którymi zmagają się seniorzy. Z jakimi problemami psychospołecznymi zmagają się osoby starsze?

Wykluczenie społeczne i samotność

Jednym z najbardziej powszechnych problemów psychospołecznych wśród osób starszych jest wykluczenie społeczne oraz samotność. W miarę starzenia się, zmiany w strukturze życia społecznego, takie jak emerytura, śmierć współmałżonka czy przyjaciół, mogą prowadzić do izolacji. Samotność może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego, zwiększając ryzyko depresji i lęku.

Bariery komunikacyjne

Zmiany technologiczne mogą stanowić barierę dla osób starszych, ograniczając ich dostęp do informacji i możliwości komunikacji. Trudności w korzystaniu z nowoczesnych technologii mogą prowadzić do poczucia wykluczenia i frustracji.

Zmiana roli w społeczeństwie

Emerytura i zmiany w strukturze rodziny mogą wpłynąć na poczucie tożsamości i wartości w społeczeństwie. Osoby starsze mogą doświadczać uczucia braku celu lub zmniejszenia wartości społecznej, co może negatywnie wpływać na ich samopoczucie psychiczne.

Brak dostępu do wsparcia psychologicznego

Mimo że osoby starsze mogą mieć zwiększone potrzeby w zakresie wsparcia psychologicznego, często napotykają na bariery w dostępie do takiego wsparcia. To może obejmować ograniczoną dostępność usług, brak świadomości o dostępnych zasobach lub stygmatyzację problemów zdrowia psychicznego.

Problemy zdrowotne i ich wpływ na psychikę

Problemy zdrowotne, często nasilające się z wiekiem, mogą również wywierać wpływ na stan psychospołeczny osób starszych. Choroby przewlekłe, utrata mobilności czy ból mogą ograniczać aktywność fizyczną i społeczną, prowadząc do poczucia bezradności i obniżenia samooceny.

Jak walczyć z problemami psychospołecznymi osób starszych?

Potrzebna jest zwiększona świadomość społeczna, poprawa dostępu do usług zdrowia psychicznego oraz promowanie aktywności społecznej i fizycznej wśród seniorów. Ponadto, ważne jest wspieranie osób starszych w nauce i korzystaniu z nowych technologii, co może pomóc w przezwyciężeniu barier komunikacyjnych.

Włączanie osób starszych do życia społecznego, poprzez wolontariat, kluby seniora, czy inne formy aktywności grupowej, może pomóc zmniejszyć uczucie samotności i izolacji. Edukacja na temat starzenia się i promowanie zdrowego stylu życia są kluczowe dla poprawy jakości życia osób starszych.

Zobacz także: Problemy osób starszych. Jak lepiej zrozumieć seniora?

facebook